hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné

předchozí další

Březen

 

 • Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. Deltastop CP), žluté lepové desky ke sledování náletu pilatek, vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registrace náletu pilatek na slivoně a na jabloně...
 • Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou listy poškozeny minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.
 • Je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.
 • Nejpozději během předjarního řezu musí být ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstraněny letorosty, případně konce letorostů u jabloní napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že samotný předjarní řez slouží nejen k regulaci násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to také tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun stromů.
 • Při předjarní prohlídce při integrovaném způsobu ochrany u profesionálních velkopěstitelů ovoce je povinností každoročně vyhodnotit množství přezimujících škůdců. Potřeba chemické ochrany se pak stanovuje na základě zjištění počtu vajíček, larev a dalších přezimujících stadií škůdců -(vajíček mšic na jádrovinách a peckovinách, dále vajíček svilušky ovocné a píďalky podzimní, štítků štítenky zhoubné a čárkovité, housenek v zámotku pupenových a slupkových obalečů, vajíček mery jabloňové, a molovky pupencové a štítků puklice švestkové). K ošetření výsadeb u velkopěstitelů se přistupuje pouze tehdy, jestliže se zjistí u některého či u více přezimujících škůdců výskyt překračující ekonomický práh škodlivosti (EPŠ). Pro zahrádkáře uvádím hodnocení napadení škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná a to tak že se pouze u jádrovin přehlíží květní a listové růžice. Orientační kritická čísla EPŠ jsou stanovena na sto růžic deset a více jedinců mšice jabloňové nebo jedna růžice napadená mšicí jitrocelovou, sto a více larev mery jabloňové, čtyři a více housenek píďalek, tři a více housenek pupenových obalečů (růžička listová je sbalená a opředená) a tři a více brouků květopasa jabloňového na sto poupat... Soudím, že tento jednoduší způsob zjišťování EPŠ je vyhovující a splnitelný i pro zahrádkáře.
 • Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Mně samotnému se osvědčil po zimě na Vysočině, kdy napadlo velké množství sněhu a kmeny i větve byly poškozeny zajíci, přípravek Aversol pasta. Je registrován na lesní a okrasné dřeviny, obsahuje však účinný fungicid thiram, který samotný se běžně používá v ovocnářství. Tento přípravek je registrován k zabránění okusu zvěří... Další podobný přípravek Pellacol, jenž je 10% suspenzí thiramu, je registrován dokonce i k hojení a zacelování ran poškozených kmenů, Je nově povolen v ovocných školkách a v ovocných sadech. Nátěr či postřik je třeba provést co nejdříve po poranění. Používám fortifikovanou Aversol pastu, (zhotovuji ji tak, že do jednokilového balení přidávám a rozmíchám navíc Thiram Granuflo v dávce 30 g).
 • Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při silnějším napadení ostříháme větvičky pod nejníže postiženým pupenem. Při výskytu tohoto onemocnění navíc vždy provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik akaricidem dodávaným na trh v zahrádkářském malobalení - Nissorun 10 WP v 0,07% koncentraci.
 • Koncem února, nejpozději v březnu, těsně před rašením uskutečníme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky na bázi mědi (např. Kuprikol 50 nebo 250 SC, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix). Toto ošetření má mnohočetný příznivý vliv:
  • U broskvoní je to optimální termín ošetření v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to obyčejně tehdy, když na lískových keřích práší jehnědy. U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a suché skvrnitosti listů broskvoně. Toto opatření rovněž působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma), což způsobí omezení výskytu korových nekróz spojených s klejotokem.
  • U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též korovým nekrózám peckovin a částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk.
  • U jádrovin omezíme tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7° C. Použijeme k tomuto ošetření zásadně přípravky na bázi mědi čili buď Kuprikol 50, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix...
 • Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravku Ortiva proti chorobě, která se v poslední době vyskytuje stále častěji a která na plodech dělá propadlé nahnědlé hnilobné skvrny a někdy i malé tmavé skvrny na řapících a čepelích listů. Má název antraknózová skvrnitost jahodníku...
 • Při vlhkém a chladném jaru, kdy se zpomaluje i rozvoj vegetace, je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému ošetření broskvoní použijeme prakticky už jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo a naposledy v tomto roce Delan 750 SC. Je to způsobeno tím, že přípravek Delan 750 SC má ukončenou registraci a zahrádkáři mohou zásoby spotřebovat do 31.5.2017. Delan 700 WDG a 70 WG u kterých byla prodloužena registrace, až do roku 2022 je povolen pouze pro profesionální uživatele. Též nově registrovaný (7.10.2015) Delan Pro s prodlouženou registrací do roku 2022 je určen pouze pro profesionály s použitím jen pro řešení strupovitost jádrovin...
 • Každoročně je bezpodmínečně nutné provést preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první ošetření (již před květem angreštů) se nyní doporučuje použít přípravek na bázi síry Kumulus WG a k ošetření po odkvětu si ponecháme k opakovanému použití strobilurin Discus.
 • V březnu navíc obnovujeme lepové pásy na kmenech ovocných stromů. Na kmeny jabloní připevňujeme lapací pásy z vlnité lepenky k pozdějšímu nalákání housenek obaleče jablečného.
 • Zákeřná mera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních sadařů. U zahrádkářů tomu bývá výjimečně. Pokud by se však tato objevila i ve vašem sadu v minulém roce, pak je třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu. V sadu totiž začíná létat již koncem února a v průběhu března. Pohlavně zralé samičky kladou vajíčka ve dnech, kdy jsou maximální denní teploty 10 °C či více stupňů. Vrchol kladení vajíček je v dubnu a květnu. V ochraně proti meře je třeba především zabránit předčasnému vykladení vajíček (provést tzv. synchronizaci kladení) a dále při ochraně použít přípravky maximálně šetřící predátory mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). Největším problémem při ochraně proti merám na hrušních je rychlá selekce rezistentních populací tohoto škůdce k insekticidům.
 • Při kalamitním výskytu mer na hrušních v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebí provést v sadu následující sled ochranných opatření:
  • Březen: doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových částí stromů řepkovým olejem (Ekol, Biool) s 1% kaolinem s přídavkem smáčedla. Pravděpodobně toto opakované ošetření je rozhodující pro boj s merou skvnitou,
  • Duben: ve fázi myšího ouška, kdy se ještě nelíhnou z vajíček první nymfy, může populaci těchto škůdců omezit dobře provedený jarní postřik olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem (optimální řešení je pomocí 90 ml Ekolu + 2ml Calypso 480 SD na 10 l vody. Upozorňuji, že Calypso 480 SD může použít neprofesionální uživatel pouze do 30.6.2017), po tomto termínu bude Calypso jen pro profesionály!!!.
  • Těsně před květem, kdy se již začínají líhnout nymfy z vajíček, ošetřujeme přípravkem Sanmite 10 SC (je bohužel pouze ve velkobalení, pro profesionální užití!). Na pozdější ošetření proti starším larvám mer je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední době se nyní prosazuje při výskytu mer ještě v tomto pozdním období koncem května úplné vyloučení chemické ochrany a k likvidaci mer se spoléhá na působení přirozených antagonistů, neboť v letním období jsou již regulovány populace mer přirozenými nepřáteli - pavouky, plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (samozřejmě pokud nebyli zničeni tito predátořineselektivními insekticidy).
 • Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před náletem mouchy houbomilky česnekové.
 • V zeleninové zahradě je vhodné v březnu posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou. Příčinou choroby je mikroorganizmus Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a několikaletou perzistencí jeho trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.
 • Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby (např. Botryotinia fuckeliana, Fusarium ssp., Olpidium brassicae, Phytophthora ssp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum aj.), které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních substrátů (např. propařením), dále v moření osiva a ve správné agrotechnice (rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur Energy . A nakonec se objevil na trhu Supresivní substrát pro výsev a množenís účinkem proti padání klíčních rostlin, který obsahuje dvě příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
3507400
1150
16
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.