hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné

další

ÚVOD

 

Na základě údajů z literatury a dlouholetých zkušeností na vlastní zahrádce uvádím pro zahrádkáře sérii praktických rad, které lze využít v jednotlivých měsících při ochraně ovocných dřevin, zeleniny a révy vinné. Jde o doporučení, jež je nutné samozřejmě v jednotlivých měsících upřesňovat, a to podle vývoje počasí a podle skutečné potřeby ochrany u jednotlivých plodin. Dlouhodobě se musí přihlížet k novým poznatkům v ochraně rostlin, které se objevují v odborné literatuře a také k tomu, které nové, šetrné, účinné a zaregistrované přípravky se objeví na trhu. Tento každoročně novelizovaný kalendářní přehled ochrany je zpracován podle publikace Josef Horák, Jaroslav Rod: Účinná ochrana zahradních plodin, která byla vydána na začátku května 2011 v nakladatelství Grada Publishing s.r.o. v Praze. Cílem této knihy, na kterou bych chtěl zahrádkáře upozornit, je uvést přehledným způsobem nejen zásady ale především praktické návody k provádění šetrné ochrany zahradních plodin. Tato publikace kromě přehlednosti vyniká především více jak 200 barevnými fotografiemi chorob a škůdců zahradních plodin, které jsou umístěny průběžně tak, aby doplňovaly příslušný text. Vzhledem k tomu, že pro velký zájem byla tato publikace během 4 měsíců vyprodána, nakladatelství připravilo urychleně v roce 2012 její dotisk.

Dříve než přistoupím k uvedení ochranných opatření v jednotlivých měsících, chtěl bych Vás požádat, abyste si znovu připomenuli zákonné předpisy, které platí při realizaci rostlinolékařské péče. Jak je všeobecně známo, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie (EU) byl přijat nový zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.) a současně i nové doprovodné vyhlášky, z nichž např. vyhl. č. 327/2004 Sb. se týká ochrany včel, zvěře, vodních a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin a vyhláška č. 329/2004 Sb., která mimo jiné rozvádí údaje a podmínky při užívání přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Tento zákon vycházel ze směrnice Evropské unie č. 91/144 z roku 1991.

25. listopadu 2009 došlo ke schválení a uvedení v platnost v Evropské unii nového dokumentu, jež nahrazuje původní směrnici z roku 1991 pod názvem Směrnice 2009/128/ES stanovující rámec pro činnost Evropského společenství (ES) za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Tato směrnice má za cíl snížení risik a dopadů na lidské zdraví a životní prostředí při používání přípravků na ochranu rostlin při nezbytné ochraně. V příloze č. III této směrnice 2009/128/ES je uvedena definice  Integrované ochrany rostlin a dále osm základních obecných zásad při realizaci integrované ochrany rostlin (IOR). Tato výše uvedená směrnice ES je již v současné době součástí naší národní legislativy v podobě novely rostlinolékařského zákona zákonem č.199/2012 Sb. Tento zákon obsahuje 5 základních komplexů: povinnosti a příkazů pro profesionální pracovníky, kteří se podílejí na ochraně rostlin. Jeden ucelený komplex je věnovaný integrované ochraně rostlin (IOR). V tomto zákonu je uvedena nová definice IOR, opatření IOR, chemické a nechemické metody k ochraně před škodlivými organismy a konečně je zde uveden odkaz na prováděcí předpis, kterým je doprovodná vyhláška č. 205/2012, kde jsou stanoveny obecné zásady IOR. Jde právě o těchto osm základních zásad, které jsou citovány na konci tohoto úvodu. A konečně je zde i příkaz pro profesionální uživatele přípravků, že dodržování těchto základních zásad integrované ochrany rostlin bude povinné od 1. 1. 2014 pro velkopěstitele ovoce, zeleniny, révy vinné a chmele a polních plodin..

Nakonec tohoto úvodu cituji definici Integrované ochrany rostlin (IOR) a osm obecných zásad a povinností při realizaci IOR, protože soudím, že i zahrádkář při pěstování svých zahradních plodin by měl, pokud je to možné, respektovat zásady integrované ochrany rostlin.

Dle směrnice 2009/128/ES: je IOR pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organizmů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Systém integrované ochrany rostlin klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje mechanizmy přirozené ochrany proti škodlivým organizmům.

V ČR se v současné době systémy IOR jsou povinni dodržovat ve velkoprodukci zejména v rámci systémů integrované produkce (IP) velkopětitelé - v ovocných sadech a ve vinicích, při pěstování zeleniny, chmele a i polních plodin..

Povinnosti pro profesionální uživatele přípravků jsou upřesněny v rámci osmi obecných zásadách IOR, které jsou formulovány ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. k zákonu č. 326/2004 Sb. ve znění zákona č. 199/2012 Sb. jako povinnosti pro profesionální uživatele pesticidů:

  1. Preventivní opatření pro omezení výskytu škodlivých organizmů (střídání plodin, agrotechnika, výběr odrůd, osivo a sadba, podpora užitečných organizmů atd.);
  2. Monitorování výskytu škodlivých organizmů, včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a systémů varování a včasné diagnózy;
  3. Rozhodování o provedení ošetření podle prahů škodlivosti (kritického počtu) ve srovnání s výskytem škodlivého organizmu na poli;
  4. Preference nechemických prostředků a metod před chemickými přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organizmy;
  5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí;
  6. Používání pesticidů a dalších způsobů ochrany profesionálními uživateli by mělo být pouze v nezbytném rozsahu;
  7. Uplatňování antirezistentních strategií při používání chemické ochrany;
  8. Ověření úspěšnosti provedených ochranných opatření.

K zákonu č.199/2012 Sb. náleží i vyhláška 206/2012 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:
..Podle § 46a odstavce odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně..

Dle § 46a odst. 4 novely zákona je distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, povinen zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

§ 46a odst. 5 novely zákona dále stanoví, že při uvádění na trh přípravku určeného pro neprofesionální použití (zpravidla v malobalení pro zahrádkáře) je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním těchto přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování, správné aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a  o jeho bezpečné likvidaci v souladu s právními předpisy, včetně informace o možnostech ochrany rostlin těmito přípravky představujícími nízké riziko.

Upozorňuji, že v novém, aktualizovaném textu pro rok 2018 budou uvedeny  k ochraně zahradních rostlin pro zahrádkáře prakticky pouze přípravky a prostředky registrované nyní jen pro neprofesionální uživatele a přípravky označené – bez omezení.. Převážně jde přípravky uváděné na trh v malobalení..

A nyní se již konečně dostáváme k přehledu ochranných opatření zahradních kultur v jednotlivých měsících.

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4506091
253840
9
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.